Line separator

OM
PROSJEKTET

avfallspyramide.jpg

BAKGRUNN

Det genereres en stor mengde overskuddsmasser i regionen og en optimal forvaltning av de ressurser som disse utgjør vil være viktig i årene fremover. En god massehåndtering vil også bidra til å redusere klimautslipp blant annet knyttet til massetransport.

 

For å få til effektiv og hensiktsmessig massehåndtering kreves det et tett samarbeid og en god koordinering mellom kommuner, utbyggere, entreprenører, råstoffprodusenter m fl. Det må også tilrettelegges for at det blir satt av tilstrekkelige arealer til håndtering av disse massene og at de virkemidler som er tilgjengelige for å oppnå optimal utnyttelse av ressursene brukes. Rogaland Fylkeskommune ønsker å ta en koordinerende rolle i dette arbeidet og har derfor etablert et prosjekt som vil se på hva som skal til for å oppnå dette.

 

Fylkeskommunen fikk i 2019 støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene» til å gjennomføre prosjektet «Sentrale mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Jæren». Prosjektet ble lagt ut på anbud, og det er Norconsult, sammen med Haver Advokatfirma, som har fått tildelt oppdraget. Oppstartmøte ble avholdt i mars, og sluttrapport skal etter fremdriftsplanen leveres innen utgangen av 2021

FORMÅL

Formålet med prosjektet er å ferdigstille nødvendige forberedelser slik at ett eller flere sentrale mottaksanlegg for gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter kan etableres på Jæren. Mer konkret skal prosjektet:

 

  • Avklare mottaksanleggets hovedoppgaver og logistikk.

  • Gjennomføre massebalanse- og markedsvurderinger for mottaksanlegget.

  • Avklare areal for ett eller flere mottaksanlegg, inkludert størrelse og lokalitet.

  • Avklare planprosesser, inkludert behovet for regulering

  • Utarbeide en eller flere egnede eierskaps- og driftsmodeller

  • Vurdere virkemidler for å oppnå optimal massehåndtering

 

Nye byggeråstoffer er en begrenset ressurs. Utvinning, nedknusing og transport er energikrevende og gir betydelige klimautslipp. Masseregnskap utarbeidet av COWI (2016), i forbindelse med Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040, viste at det i byområdet på Nord-Jæren blir det gravd og sprengt ut ca. 3 mill. m3 overskuddsmasser årlig (ekskl. større tunnelprosjekter). Uten økt gjenbruk og gjenvinning vil det frem mot 2040 opparbeides et overskudd på ca. 66 millioner m3 rene og inerte masser.

 

Etablering av sentrale anlegg vil redusere behovet for nye byggeråstoffer, bidra til økt gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser og gi reduserte kjøreavstander, som er de viktigste faktorene når det kommer til reduksjon av klimautslipp fra massehåndtering. Mottaksanlegget skal være tilgjengelig for alle aktører i bransjen og bidra til like konkurransevilkår. Det skal være økonomisk bærekraftig og basert på miljøvennlig drift.

MEDVIRKNING

Prosjektet skal utarbeides i tett samarbeid med kommuner, entreprenører og andre berørte aktører/interessenter. Det er ønskelig med god dialog gjennom hele prosessen, for å sikre godt samarbeid og gode felles løsninger. Det er laget en plan for hvordan kommunene, bransjen og andre aktører/interessenter kan få gitt innspill i forhold til sine behov og hvordan man kan lykkes med å få etablert ett eller flere mottaksanlegg. Som en del av dette er det planlagt flere workshops og møter med ulike aktører.

Som en del av planen for medvirkning har vi laget denne hjemmesiden for deling av informasjon, nyheter og for å gi bransjen mulighet til å gi innspill og diskutere teamene i prosjektet.