Workshop gjennomført 27. mai

Oppdatert: 25. juni 2020

Formålet med workshopen var å tidlig få innspill til prosjektet fra bransjen om utfordringer, muligheter og hensyn som må tas for å lykkes med prosjektet. På grunn av corona-situasjonen ble samlingen gjennomført på Microsoft Teams.


Prosjekt gruppen vil takke for mange gode innspill! Referat fra møtet kan lastes ned under "Informasjon" eller her.


Noen viktige punkter fra samlingen som vi kommer til å jobbe videre med er:

  • Mest mulig nøytral eierskapsstruktur som ikke gir vesentlige konkurransefortrinn for enkelte aktører

  • Sentral plassering, korte transportavstander og tilknyttet sentralt veinett

  • Bransjen ønsker at det offentlige skal stille mer konkrete krav til massehåndtering og være proaktiv i planleggingen av massehåndteringen.

  • Det er behov for virkemidler som sørger for at anlegget blir brukt

  • Viktig med god mottakskontroll

  • Tilstrekkelig med areal

  • Undersøke mulighet for å også kunne deponere uegnet masse

  • Håndtering av pågående dispensasjonssaker for etablering av tipper

14 visninger

Siste innlegg

Se alle

Statusoppdatering februar 2021

Siden workshopen som ble gjennomført i mai 2020 har det blitt jobbet videre med prosjektet. Siden dette har følgende blitt utført: Møter med entreprenører, pukkverk/gjenvinningsanlegg, bransjeforening

Gi innspill til masseoversikt

Nå I første fasen av prosjektet har vi tenkt å innhente data til en total masseoversikt. Vi ønsker å kartlegge hvilke overskuddsmasser som antas vil genereres fremover, fordelt på forskjellige massefr

Økt fokus på håndtering av rene bygge- og anleggsmasser

Fylkesmannen i Rogland har gjort en kartlegging av massefyllinger i Rogaland etter forespørsel fra Miljødirektoratet. For Rogaland sin del er det et problem av vedtak om håndtering av bygge- og anlegg