Gi innspill til masseoversikt

Oppdatert: 25. jun. 2020

Nå I første fasen av prosjektet har vi tenkt å innhente data til en total masseoversikt. Vi ønsker å kartlegge hvilke overskuddsmasser som antas vil genereres fremover, fordelt på forskjellige massefraksjoner, volumer og geografisk plassering. I tillegg ønsker vi å få oversikt over hvor masser og produkter som lages av disse trengs fremover og ev. behov for mellomlagring av masser. Disse dataene vil danne grunnlag for forskjellige analyser og vurderinger senere i prosjektet, blant annet for å vurdere hvor mottaksanleggene bør ligge, størrelsen på dem, hvilke produkter som bør produseres mm.

Derfor ønsker vi å innhente data fra alle potensielle aktører som genererer og har behov for masser. Vi ber om at dere gjør følgende:

  • Fyll ut excelark så langt det lar seg gjøre. Vi har forståelse for at det ikke nødvendigvis er så enkelt å gi detaljerte tall for alle prosjekter men ønsker å få et «best guess». Tallene kan oppdateres etter hvert som en økt detaljeringsgrad foreligger. Det kan være hensiktsmessig å lage en fane eller en fil per prosjekt. Vi er fremfor alt interessert i de prosjekter som har et betydelig masseoverskudd/-underskudd eller behov for mellomlagring av masser. Det er også en mulighet å slå sammen flere mindre prosjekter innenfor et gitt geografisk område.

  • Legg ved kart som viser avgrensningen av hvor utbyggingsprosjektet/ene ligger.

  • Vi har også behov for at Plan ID og navn på reguleringsplan sendes over dersom området er ferdig regulert, alternativt gnr/bnr (kan oppgis i excelark).

Masseoversikten som utarbeides basert på tallene vi samler inn skal som nevnt ovenfor danne grunnlag for mange andre vurderinger og derfor er det viktig for oss at vi relativt raskt får samlet inn disse dataene. Derfor ber vi om at dere sender over massedata senest i løpet av august. Dataene vil behandles konfidensielt og vil ikke bli presentert enkeltvis.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for å diskutere noe av det ovenstående.

Vi gjennomfører dette arbeidet sammen med dere for å kunne tilrettelegge for at dere skal ha best mulige forutsetninger og fasiliteter for å kunne gjenbruke masser på en effektiv måte i deres prosjekter i fremtiden. Vi håper og tror derfor at det er av interesse for dere å bidra med data.

Regnearket og informasjon har blitt sendt ut på epost, men kan også lastes ned her.


På forhånd takk for hjelpen!


Utfylt regneark og etterspurt informasjon kan sendes til kristian.mejlgaard.ulla@norconsult.com.


29 visninger

Siste innlegg

Se alle

Siden workshopen som ble gjennomført i mai 2020 har det blitt jobbet videre med prosjektet. Siden dette har følgende blitt utført: Møter med entreprenører, pukkverk/gjenvinningsanlegg, bransjeforening

Fylkesmannen i Rogland har gjort en kartlegging av massefyllinger i Rogaland etter forespørsel fra Miljødirektoratet. For Rogaland sin del er det et problem av vedtak om håndtering av bygge- og anlegg

Formålet med workshopen var å tidlig få innspill til prosjektet fra bransjen om utfordringer, muligheter og hensyn som må tas for å lykkes med prosjektet. På grunn av corona-situasjonen ble samlingen