Statusoppdatering februar 2021

Siden workshopen som ble gjennomført i mai 2020 har det blitt jobbet videre med prosjektet. Siden dette har følgende blitt utført:

 • Møter med entreprenører, pukkverk/gjenvinningsanlegg, bransjeforeninger

 • Møter og samtaler med offentlige utbyggere (Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen, Bane Nor, Nye veier)

 • Møter med alle berørte kommuner

 • Møte med Statsforvalteren i Rogaland

 • Innhentet informasjon om massehåndtering, massevolumer og fremtidig utbyggingsprosjekter

 • Etablert egnethetskriterier for søk etter alternativer for lokalisering av sentralt mottaksanlegg for overskuddsmasser og metode for utredninger og gjennomført første grovsiling av mulige arealer.

 • Avholdt workshop 20. oktober 2020.

 • Utarbeidet utkast til juridisk modell og teoretisk grunnlag


Egnethetskriteriene har blitt diskutert med fylkeskommunen, kommunene, Statsforvalteren og bransjen har hatt anledning til å gi innspill i egen workshop. Kriteriene som nå brukes for søk etter alternative lokaliseringer av mottaksanleggene er tilgjengelig for nedlastning under «Informasjon» eller her.


Utkastet til juridisk modell og teoretisk grunnlag er presentert for fylkeskommunen og er foreløpig unntatt offentligheten. Notat beskriver hvilke virkemidler og eierskapsstrukturer man har til rådighet og hvordan disse ivaretar premissene satt av fylkeskommunen.


Prosjektgruppen jobber nå med søk etter kriteriene som er etablert. Det gjennomføres også markedsmessige vurderinger knyttet til produkter og tjenester, samt hvordan mottaksanlegg kan innrettes for å best ivareta premissene til Fylkeskommunen. Disse er:

 • Mottaksanlegget skal være tilgjengelig for alle aktører i bransjen og bidra til likere konkurransevilkår for massehåndtering.

 • Mottaksanleggets hovedoppgave skal være gjenbruk og gjenvinning (ikke deponi eller pukkverk), men kan kombineres med egen produksjon av salgbare sluttprodukter (f.eks. asfalt og betong).

 • Mottaksanlegget skal være økonomisk bærekraftig.

 • Mottaksanlegget skal ha sentral lokalisering basert på kriterier beskrevet i regionalplan for massehåndtering og kriterier nevnt i konkurransegrunnlaget.

 • Mottaksanlegget skal være basert på miljøvennlig drift (reduserte utslipp av klimagasser, støv, støy og annen forurensning, optimalisert energibruk og logistikk).


Kommende aktiviteter er nye møter med kommunene og bransjeaktører. Vi er fortsatt svært interessert i innspill til prosjektet. Hvis dere har spørsmål eller kommentarer, så kontakt oss gjerne på telefon eller epost, eller benytt forumet på hjemmesiden.

33 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gi innspill til masseoversikt

Nå I første fasen av prosjektet har vi tenkt å innhente data til en total masseoversikt. Vi ønsker å kartlegge hvilke overskuddsmasser som antas vil genereres fremover, fordelt på forskjellige massefr

Økt fokus på håndtering av rene bygge- og anleggsmasser

Fylkesmannen i Rogland har gjort en kartlegging av massefyllinger i Rogaland etter forespørsel fra Miljødirektoratet. For Rogaland sin del er det et problem av vedtak om håndtering av bygge- og anlegg

Workshop gjennomført 27. mai

Formålet med workshopen var å tidlig få innspill til prosjektet fra bransjen om utfordringer, muligheter og hensyn som må tas for å lykkes med prosjektet. På grunn av corona-situasjonen ble samlingen